Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 9

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban giám hiệu

 

- Ông Kiều Xuân Khiêm

 

                                             Chức vụ: Hiệu trưởng

                                              Sđt: 0258350075

                                              Email: cauhaidinh.khiem@gmail.com

 

- Ông Lê Thanh Bá

 

                                              Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

                                              Sđt: 02583502022

                                              Email: ltba.callquan@khanhhoa.edu.vn

 

2. Phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán

 

- Ông Văn Thành Tâm

 

                                              Chức vụ: Trưởng phòng

                                              Sđt: 02583503356

                                              Email: trantam04nt@gmail.com

 

 - Bà Đỗ Thị Hương Lan

 

                                             Chức vụ: Phó trưởng phòng

                                              Sđt: 02583603796

                                              Email: dothihuonglan1981@gmail.com

 

3. Khoa Công nghệ kỹ thuật - Nghiệp vụ

 

- Bà Ngô Hoàng Anh

 

                                              Chức vụ: Phó trưởng Khoa, phụ trách khoa

                                              Sđt: 0907221237

                                              Email: anhanhnt91@gmail.com

- Ông Mai Thanh Khoa

 

                                              Chức vụ: Phó trưởng Khoa

                                              Sđt: 0395132422

                                              Email: mtkhoa.gdtxkvinh@khanhhoa.edu.vn

 

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

- Ông Huỳnh Tấn

 

                                              Chức vụ: Phó giám đốc, phụ trách trung tâm

                                              Sđt: 0258350357

                                              Email: htan.gdtxkvinh@khanhhoa.edu.vn

- Bà Đàm Thị Hiền

 

                                             Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

                                              Sđt: 0975772085

                                              Email: dthien.gdtxkvinh@khanhhoa.edu.vn

 

 

 

   
   
   
   
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356