Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 7

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh được thành lập theo Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh. Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh với Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Vĩnh theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

- Trong tháng 7 năm 2022, Trường kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh.

 

- Cơ quan chủ quản của trường là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Tỉnh Khánh Hòa; Trường chịu sự quản lí Nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTBXH mà trực tiếp là Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và quản lí Nhà nước về Giáo dục trung học phổ thông (THPT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

 

- Địa chỉ:

 

+ Trụ sở chính (Cơ sở 1): Số 02 Hùng Vương, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 

+ Cơ sở 2: Số 09 đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

 

- Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức

 

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhà trường hiện tại là 29 người gồm có: 23 viên chức, 06 lao động hợp đồng.

 

- Mục tiêu:

 

Đào tạo kiến thức giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ở các cấp trình độ: trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; dạy nghề phổ thông; tư vấn hướng nghiệp; đào tạo cho người học có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp để có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

 

- Sứ mạng:

 

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các cấp trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên đồng thời trang bị kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho người học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Khánh Vĩnh và các khu vực lân cận.

 

- Nhiệm vụ

 

Trường TCNDTNT Khánh Vĩnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều 8 của Thông tư số 14/2021/TT-LĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 3 của Quyết định số 44/2008/QĐ-GDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau:

 

+ Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

 

+ Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

 

  • Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
  •  
  • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;
  •  
  • Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông;
  •  
  • Dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.
  •  

+ Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với các nghề được phép đào tạo.

 

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

 

+ Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của pháp luật hiện hành.

 

+ Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trường đủ về số lượng. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

 

+ Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

 

+ Tư vấn hướng nghiệp, học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

 

+ Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

 

+ Phối hợp với các doanh nhiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 

+ Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

 

+ Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

 

+ Giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Thực hiện các hoạt động, văn hóa, thể thao bao gồm: Lao động công ích; sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa và các hoạt động xã hội khác nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

 

+ Quản lý hoạt động nội trú: Tổ chức việc giữ gìn vệ sinh trong Trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức tốt hoạt động tự học sau giờ lên lớp, lao động cải thiện điều kiện sống; giáo dục học sinh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh cho học sinh.

 

+ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

 

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

- Quyền hạn

 

+ Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp nghề.

 

+ Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động để phát triển dạy nghề.

 

+ Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được duyệt trong Điều lệ của Trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND Tỉnh.

 

+ Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 

+ Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động.

 

+ Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế của Nhà trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Nhà trường.

 

+ Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

 

+ Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

- Ngành, nghề đào tạo

 

Trường đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của thị trường lao động, cụ thể:

 

Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp.

 

           - Trung cấp

 

+ Điện Công nghiệp

 

+ Kỹ thuật chế biến món ăn

 

+ Kỹ thuật Xây dựng

 

+ Công nghệ thông tin

 

+ May thời trang

 

+ Thú Y

 

+ Nghiệp vụ nhà hàng

 

- Sơ cấp

 

+ Điện dân dụng.

 

+ Điện công nghiệp.

 

+ Sửa chữa xe máy.

 

+ Kỹ thuật thú y.

 

+ Hàn.

 

+ Mộc điêu khắc.

 

- Đào tạo thường xuyên

 

+ May

 

+ Nấu ăn (nghiệp vụ bếp)

 

+ Mộc dân dụng.

 

+ Chế biến thủy sản

 

+ Xây dựng nề

 

+ Trồng cây Lương thực, thực phẩm

 

+ Trồng cây công nghiệp

 

+ Trồng cây ăn quả

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356