Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 7

Quyết định số 181/QĐ-TCNDTNT ngày 20/12/2022 v/v ban hành 29 quy trình bảo đảm chất lượng phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán điều chỉnh, bổ sung

 

 

Phụ lục: 29 quy trình bảo đảm chất lượng phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán điều chỉnh, bổ sung

 

 

Các biểu mẫu:

 

/quantri/upload/files/QT%2001_%20NOI%20DUNG%20QT%20XAY%20DUNG%20CHUONG%20TR%C3%8CNH.docx

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_01_Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.xls

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_02_Ke%20hoach%20XD%20chuong%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_03_Quyet%20dinh%20ban%20chu%20nhiem.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_04_Chuong%20trinh%20dao%20tao.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_05_Chuong%20trinh%20mon%20hoc.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_06_Chuong%20trinh%20modun.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_07_So%20do%20moi%20lien%20he%20cac%20mon%20hoc%20va%20mo%20dun(1).doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_08_Bien%20ban%20hoi%20thao%20xin%20y%20kien%20gop%20y.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_09_Phieu%20nhan%20xet%20ve%20CT.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_10_Quyet%20dinh%20hoi%20dong%20tham%20dinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_11_Lich%20tham%20dinh%20chuong%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_12_Phieu%20danh%20gia%20chuong%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_13_Bien%20ban%20hop%20tham%20dinh%20chuong%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_14_To%20trinh%20de%20nghi%20HT%20ban%20hanh%20chuong%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT01_P_%C4%90T_02_15_Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20chuong%20trinh.doc

 

 

 

Các biểu mẫu:

 

/quantri/upload/files/QT%2002_%20NOI%20DUNG%20QT%20BIEN%20SOAN%20GIAO%20TRINH.docx

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_01_Danh%20muc%20M%C4%90%20-%20MH%20bien%20soan%20GT%20cua%20khoa.xls

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_02_Ke%20hoach%20bien%20soan%20giao%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_03_Quyet%20dinh%20phe%20duyet%20danh%20muc%20MH-M%C4%90%20bien%20soan%20GT(1).doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_04_Giao%20trinh%20mon%20hoc%20-%20mo%20dun.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_05%20_Phieu%20nhan%20xet%20ve%20giao%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_06_Bien%20ban%20hoi%20thao%20xin%20y%20kien%20gop%20y.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_07_Quyet%20dinh%20hoi%20dong%20tham%20dinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_08_Lich%20tham%20dinh%20giao%20trinh.xls

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_09_Phieu%20danh%20gia%20giao%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_10_Bien%20ban%20hop%20tham%20dinh%20giao%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_11_To%20trinh%20de%20nghi%20Hieu%20truong%20ban%20hanh%20giao%20trinh.doc

 

/quantri/upload/files/BM_QT02_P_%C4%90T_12_Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20giao%20trinh.doc

 

 

 

Các biểu mẫu:

 

/quantri/upload/files/QT%2009%20KHAO%20SAT%20HSSV%20SAU%20TOT%20NGHIEP%20TRONG%20CDKTCNNT%20(QT40).docx

 

/quantri/upload/files/BM%20KE%20HOACH.doc

 

/quantri/upload/files/BM%20BANG%20HOI%20LAN%20VET%20HSSV.doc

 

/quantri/upload/files/BM%20BANG%20HOI%20VE%20THONG%20TIN%20CO%20BAN%20HSSV%20(BM2).doc

 

/quantri/upload/files/BM%20BANG%20HOI%20KET%20HOP%20VE%20THONG%20TIN%20HSSV%20SAU%20KHI%20TOT%20NGHIEP%20(BM4).doc

 

/quantri/upload/files/BM%20BAO%20CAO%20(BM5).doc

 

 

Các biểu mẫu:

 

/quantri/upload/files/QT_%2010_Xay%20dung%20ke%20hoach-tien%20do%20dao%20tao-TKB.docx

 

/quantri/upload/files/2_K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O.docx

 

/quantri/upload/files/3_TI%E1%BA%BEN%20%C4%90%E1%BB%98%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O.xls

 

/quantri/upload/files/4_TH%E1%BB%9CI%20KH%C3%93A%20BI%E1%BB%82U.xls

 

/quantri/upload/files/11_K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20GI%C3%81O%20VI%C3%8AN.xls

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356